SeDaRI HaKiKaT DuNia HaRi iNi

Make Money With cashCrate - Join me!!

Kehidupan adalah anugerah utama Ilahi. Anugerah khdupan ini memberi gambaran kebesaran-Nya buat kita semua. Anugerah ini wajib kita syukuri dan haragai. Internet adlh kemudahan buat umat manusia yg tdk kira umur, pangkat, agama, bangsa, Negara dan yg sewaktu dgnnya. Justeru itu, manfaatkanlah ia utk kesejahteraan diri kita dan umat sejagat. Sentiasalah kita beringat bhw apa shja yg kita lakukan akan dip't/jawabkan pda kemudian hari.


Gunakan sebaik-baiknya kurnia Allah swt kpd kita. Halalkan kegunaan akal. Hati dan lidah pda perkara yg bakal membawa kpd kecemerlangan diri kita samaada di dunia mahupun di akhirat. Kita hidup hanya sekali. Sekali ‘pergi’ tak akan ‘kembali’. Bak pepatah melayu,’buat baik berpada-pada dan buat jahat JANGAN sekali’. Kewujudan website ini dgn blog sbg wadah utk meningkatkan nilai diri. Bermatlamatkan penyatuan ummah dgn ciri-ciri kemurnian budi dan budaya. Walaupun dunia terus maju dgn teknologi, kita seharusnya terus mengekalkan akhlak dan jati diri insani.

Sunday, October 17, 2010

DAFTAR PUSTAKA

Blog Entry : ...SEJARAH RASULULLAH SAW...
Posted by beMuslim on Jul 25, '07 8:31 AM for everyone
BIBLIOGRAFI
Muhammad Husain Haekal

 • Akhbar Makka, Abu'l-Walid Muhammad b. 'Abdullah b. Ahmad Al-Azraqi [Brockhaus, Leipzig]
 • Asbab'l-Nuzul, Abu'l-Hasan 'Ali b. Ahmad Al-Wahidi an-Nisaburi dengan anotasi An-Nasikh wal Mansukh oleh Abu'l-Qasim Hibatullah b. Salama Abu'n-Nashr [Hindia, 1315 H.]
 • Al-Ashnam, Ibn'l-Kalbi [Dar'l-Kutub'l-Mishriya]
 • Al-Bidaya wan-Nihaya fit-Tarikh, Ibn Kathir ad-Damsyiqi [As-Sa'ada]
 • Da'irat'l-Ma'arif al-Qarn'l-'Isyrin, Muhammad Farid Wajdi.
 • Fat-h'l 'Arab li Mishr (The Arab Conquest of Egypt), A.J. Butler, terjemahan Muhammad Farid Abu Hadid [Dar'l'Kutub'l-Mishriya]
 • Fi'l-Adab'l-Jahill, Dr. Taha Husain
 • Al-Islam bi A'lam Bait'lah'l-Haram, Qutub'd-Din Nahrawani [Brockhaus, Leipzig]
 • Al-Islam'sh-Shahih, Muhammad Is'af an-Nasyasyibi
 • Al-Islam wan-Nashraniya, Syaikh Muhammad 'Abduh [Al-Manar]
 • Al-Islam wat-Tajdid fi Mishr (Islam and Modernism in Egypt. London, 1933), Charles Clarence Adams
 • Kitab-kitab Hadis.
 • Al-Maghazi, Abu 'Abdullah Muhammad b- 'Umar al-Waqid;. [Kalkutta, 1855 M. ]
 • Al-Mawahib 'l-Laduniyabi'l-Manh'l-Muhammadija, Ahmad b. Muhammad b. Abi Bakr al-Khatib al-Qastallani [Syahin]
 • Miftah Kunuz's-Sunna (Concordance, a handbook of early Muhammadan tradition) A.J. Wensinck, terjemahan Muhammad Fu'ad 'Abd'l-Baqi [Mesir]
 • Muhammad al-Matthal'l-Kamil, Muhammad Ahmad Jad'l-Maula
 • An-Nasikh wal-Mansukh fi'l Qur'an'l-Karim, Abu Ja'far an-Nahhas [Sa'ada]
 • Qishash'l-Anbiya, Syaikh 'Abd'l-Wahhab an-Najjar
 • Al-Qur'an'l-Karim
 • Ar-Rihlat'l-Hijaziya, Muhammad Labib-al-Batatuni
 • Sirat Sayyidina Muhammad Rasulillah, terkenal dengan nama Sirat Ibn Hisyam, Abu Muhammad 'Abd'l-Malik b. Hisyam, ed. H.F. Wustenfeld [Gottingen, 1855]
 • Asy-Syifa', Qadzl 'Iyadz [Manuskrip pada perpustakaan Ja'far Wali]
 • At-Tabaqat'l-Kubra, Muhammad b. Sa'd, Sekretaris Al-Waqidi. [Brill, Leiden, ed. Edward Sachau (et al. 1904 - 1921)]
 • Tafshil Ayat'l-Qur'an'l-Hakim (Le Coran, analyse), Jules La Baume disusun dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd'l-Baqi
 • Tatsir'l-Fatiha wa Musykilat'l-Qur'an, Syaikh Muhammad 'Abduh
 • Tafsir at-Tabari : Jami' 'l-Bayan fi Tafsir'l-Qur'an, Abu Ja'far Muhammad b. Ja'far at-Tabari [Bulaq, 1329 H.]
 • Tarikh'l-Rusul Wa'l-Muluk, Abu Ja'far Muhammad at-Tabari [Brill, Leiden] ed. Barth dan Noldeke
 • Al-Wahy'l-Muhammadi, Muhammad Rasyid Ridza dari Al-Manar
 • Al-Yahud fi Bilad'l-'Arab, Dr. Israel Wilfinson
 • Zad'l-Ma'ad fi Huda Khair'l-'Ibad, Syamsuddin Abu Abd'llah ad-Damsyiqi, dikenal dengan nama Ibn'l-Qayyim al-Jauzi [Mesir, 1324 H.]
 • Ali, Syed Ameer, The Spirit of Islam.
 • Carlyle, Thomas. Heroes and Hero Worship (On Heroes, Heroworship and the Heroic in History).
 • Dermenghem, Emile, La Vie de Mahomet.
 • Dictionnaire Larousse, s.v. "Mahomet."
 • Encyclopaedia Britannica, s.v. "Mahomet."
 • Goba, Khaled. The Prophet of the Desert.
 • Historian's History of the World.
 • Irving, Washington. Life of Mahomed
 • Lammens, Henri, L'Islam, Croyances et Institutions.
 • Margoliouth, D.G. Mohammad and the Rise of Islam.
 • Muir, Sir William, Life of Mohammad.
 • Perceval, Causin de, Essai sur l'Histoire des Arabes.
 • Schure, Edouard, Les Crands Inities.

No comments:

Post a Comment

Make Money With CashCrate